so cap

Từ vựng về HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Từ vựng về THỰC PHẨM

Từ vựng về MUA SẮM

Từ vựng về NHÀ BẾP

Từ vựng về TIỀN BẠC

Từ vựng tiếng Pháp về CHÀO HỎI